PROVOZNÍ ŘÁD BMX TRATĚ STUDÉNKA

Tento provozní řád se vztahuje na provoz areálu BMX Studénka a je vydáván jeho provozovatelem.

Provozovatel BMX tratě je Spolek ÚAMK – BMX STUDÉNKA, Tovární 360, Butovice, 742 13 Studénka, zastoupený předsedou spolku Petrem Hurníkem, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 51899, IČ 60798998  (dále jen provozovatel).

Provozní řád upravuje zásady chování účastníků a jejich práva a povinnosti. Účastníci jsou povinni řídit se jeho ustanoveními a dále pokyny provozovatele a osob pověřených jednat jeho jménem.

Účastník provozu areálu BMX Studénka je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob je účastník plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám způsobí.

Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníků, pokud byly způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu a pokynům provozovatele, nebo jím pověřených osob.

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál pro objednanou akci, v případě, že bude nutné provést opravné či udržovací práce, nebo bude provoz areálu ohrožovat bezpečnost a zdraví účastníků např. rozmoklá trať, poškození trasy apod. Účastníci musí toto omezení bezpodmínečně respektovat.

Z užívání areálu BMX Studénka jsou vyloučeny osoby, které nerespektují ustanovení tohoto provozního řádu či pokyny provozovatele.

Provozovatel je oprávněn tento „ Provozní řád „ jednostranně doplňovat nebo upravovat.

Každá osoba je povinna před vstupem do areálu BMX Studénka se seznámit s tímto provozním řádem. Vstupem do areálu účastník souhlasí s dodržováním provozního řádu.

Uživatelem pro účely tohoto provozního řádu je jezdec na kole a návštěvník areálu BMX Studénka.
Jezdec na kole je osoba, která využívá trať pro cyklistické disciplíny za účelem provozování sportovní činnosti – jízdy na kole.
Návštěvník je osoba, která v areálu není sama sportovně činná, pouze se pohybuje v jeho prostoru.

 

VSTUP:

Vstup a pohyb po areálu BMX Studénka je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ účastníka. Za jakýkoliv úraz nebo poranění nenese majitel ani provozovatel areálu žádnou odpovědnost.

Osoby do 15 let mohou do areálu BMX Studénka vstoupit a pohybovat se v něm za doprovodu a pod dohledem osoby starší 18 let věku.

Účastník areálu BMX Studénka je povinen přizpůsobit svůj pohyb aktuálnímu stavu povrchu trati a překážek.

Před první jízdou se musí jezdec seznámit s obtížnosti tratí a přizpůsobit svoji jízdu svým schopnostem a dovednostem, povětrnostním podmínkám a viditelnosti.

Jezdec je povinen používat ochrannou cyklistickou přilbu, řádně upevněnou k hlavě.

BEZ CYKLISTICKÉ PŘILBY JE VSTUP NA TRATĚ ZAKÁZÁN!

Dále je doporučeno používat ochranné vybavení, rukavice, chránič páteře, loktů, kolen, holení a další…).

Každý účastník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě a pořádku, chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou újmu sobě, vlastníku či provozovateli areálu, popř. třetím osobám. Za případnou újmu způsobenou svou činností nese plnou odpovědnost.

Návštěvník nesmí nikdy vstupovat do trasy jezdcům a musí si vždy od trasy udržovat dostatečný a bezpečný odstup.

V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru areálu BMX Studénka, jsou účastníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli.

Každý uživatel je povinen v případě potřeby poskytnout jinému zraněnému uživateli první pomoc a především zavolat záchrannou službu.

Jezdec musí dodržovat Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA, o. s. – (Česká Mountainbiková Asociace – www.cemba.eu).

 

ZAKÁZÁNO:

Po trati je zakázáno jezdit na jízdním kole, které nemá dobrý technický stav. Zjistí-li provozovatel či jím pověřená osoba špatný technický stav kola u účastníka požadující jízdu po tratích, neumožní mu jízdu na tomto kole do doby odstranění závady.

V areálu je zakázáno jezdit při opravách překážek a při špatném stavu tratí včetně stavu zapříčiněného špatnými klimatickými podmínkami (opravy, bláto na trati, poškozené či jinak nefunkční překážky, podmáčený povrch, apod.).

Je zakázáno rozdělávat a jinak manipulovat s otevřeným ohněm.

Jízda na kole je zakázána pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek.

Do areálu BMX Studénka je zakázáno vnášet a konzumovat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky.

Do areálu BMX Studénka je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně, sklo a jinak ostré předměty. Vstupovat s předměty, které by nějak ohrozily zdraví, či bezpečnost svoji, či ostatních osob.

Je zakázáno cíleně poškozovat plochu, překážky nebo jiné vybavení areálu.

Na trati je zakázána jízda motorovými vozidly, na čtyřkolkách a motorkách, či užívat jiné sportovní vybavení jako skateboardy, in-line brusle apod.

Po areálu je zakázán volný pohyb psů a jiných zvířat.

 

PROVOZNÍ DOBA AREÁLU BMX STUDÉNKA:

duben              9:00 – 19:00
květen             9:00 – 20:00
červen-srpen   9:00 – 21:00
září                  9:00 – 19:00
říjen                9:00 – 18:00

 

Každé úterý a čtvrtky probíhá v odpoledních hodinách trénink jezdců Bikrosvého oddílu BMX Studénka. V tuto dobu je areál uzavřený.

Vstup do areálu BMX Studénka je bezplatný. Mimo uvedenou provozní dobu je ZAKÁZÁNO se v areálu BMX Studénka zdržovat.

 

Důležitá čísla:

provozovatel      xxxxxxxxx

záchranná služba     155

hasiči                        150

policie ČR                 158

městská policie        556 400 016

tísňové volání           112

 

Platnost provozního řádu BMX Studénka od 1.9.2018.